Beste VMBv lid,

IFIC implementeren in 2017 een nieuwe functieclassificatie in de federale private zorgsector. Dit leverde, voor de medisch beeldvormer, loonschaal 14 op met een bijpassende functieomschrijving. Na het lezen van deze functieomschrijving merkten vele beeldvormers onder ons  de onvolledigheid, incorrectheid en veroudering op. Dit met een massale beroepsaantekening (zowel  intern als extern) tot gevolg. De externe beroepen die bij IFIC normaal afgerond moesten zijn in november, zijn nog steeds lopende. Deze massale reacties hadden zij blijkbaar niet zien aankomen!
Terwijl iedereen druk bezig was met beroep aan te tekenen” zou ik persoonlijk weglaten:
Aangezien de VMBv een belangrijke stem wil zijn voor haar leden, heeft zij een aanvraag tot deelname aan de onderhoudsfase ingediend. 
VMBv heeft hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen en een correct en geactualiseerd functieprofiel opgesteld:
– Hiervoor werkte de VMBv samen met verschillende erkende beroepsverenigingen
– Stelde een gezamenlijke brief op met verschillende beroepsverenigingen van paramedische beroepen voor een vraag tot onderhoud
– contacteerde verschillende ziekenhuizen over heel Vlaanderen en werkte samen met verschillende docenten uit de hogeschool Odisee  Brussel voor de ontwikkeling van het eigen functieprofiel.
 
De VMBv nam ook contact op met het NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) met als doel een gezamenlijk functieprofiel op te stellen voor de “medisch beeldvormer”. Het NVKVV vond dit  een moeilijke denkoefening om twee verschillende beroepsgroepen (verpleegkundigen en technologen) met een verschillend wettelijk kader te integreren in één profiel. Het NVKVV is niet ingegaan op de wens van de VMBv en heeft er voor gekozen een apart functieprofiel op te stellen voor de verpleegkundige, tewerkgesteld op diensten medische beeldvorming. De VMBv heeft dit gerespecteerd en heeft dan ook besloten een geactualiseerd functieprofiel op te maken voor de technoloog medische beeldvorming, met dien verstande dat de VMBv de belangen van beide beroepsgroepen zou gaan verdedigen tijdens de zitting in functie van de onderhoudsprocedure.
 
Op 15 maart 2019 heeft de VMBv de zitting met de IFIC leden en de sociale partners bijgewoond.
Tijdens deze zitting heeft de VMBv een functieprofiel van de technoloog medische beeldvorming voorgelegd.  Dit geactualiseerde en gedetailleerd profiel telt 5 bladzijden, een opvallend verschil met het verouderd IFIC-profiel.
De VMBv heeft de inhoud van het profiel verdedigd en hierbij de focus gelegd op de criteria die volgens de IFIC classificatiemethodiek worden gebruikt om de functie te wegen. A.d.h.v. de inhoud van het voorgelegde profiel konden deze criteria (kennis en kunde, verantwoordelijkheid, (hiërarchisch) leidinggeven, communicatie, probleemoplossing en omgevingsfactoren) zwaarder ingeschat worden.
 
JA, we hebben hen de ogen geopend! We hebben zeker recht van spreken! 
Ze waren zich bewust van het eigen verouderd profiel, en vonden het dan ook de moeite waard om het VMBv- profiel verder intern voor te leggen aan hun technische werkgroep.
Als Vereniging van Medisch Beeldvormers  hebben wij ook gepleit voor een functieprofiel waarin beide beroepsgroepen (technologen én verpleegkundigen) worden geïncludeerd.  In de huidige praktijk voeren beide beroepsgroepen immers dezelfde functie uit op diensten medische beeldvorming, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, interventionele radiologie en echocardiografie. Beide beroepen dienen dan ook gelijkwaardig behandeld te worden.  Dit bleek ook voor de IFIC leden en de sociale partners een logische denkpiste te zijn. Zij stelden dan ook voor om de inhoud van het VMBv- profiel en het NVKVV- profiel te gebruiken om het eigen IFIC-profiel bij te werken. Zij zijn zich ook bewust van het gebrek aan eigen technische expertise omtrent deze functie en andere paramedische beroepen, en zullen in de toekomst meer beroep doen op technisch advies van de verschillende beroepsverenigingen.
Een weging maken op basis van een onvolledig en verouderd functie profiel kan onmogelijk correct zijn. 
Wij hebben dan ook gevraagd om, na de ontwikkeling van het nieuwe IFIC-profiel, de wegingsoefening opnieuw uit te voeren. 
Dit was ook voor hen een logische denkpiste. 
Hierbij mogen wij stellen dat ons doel om een medische beeldvormer naar waarde te schatten, geslaagd mag zijn!
 
IFIC brengt ons verder op de hoogte van hun besluitvorming en acties na de beroeps- en onderhoudsprocedure.
Uiteraard zal de VMBv zelf ook de vinger op de pols houden en u als lid op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
Wenst u het  TMB- functieprofiel dat door de VMBv aan IFIC werd voorgelegd te raadplegen, klik hier functieprofiel
Met vriendelijke groeten en tot volgend bericht,
VMBv / Werkgroep Wetgeving (wetgeving@vmbv.org)